SEKTÖREL UZMANLIK
Konularında uzman ve tecrübeli kadromuz ile sürekli gelişmekte ve yenilenmekteyiz.
ZAMAN VE GÜVENİLİRLİK
Hukuki problemlere, meslek kurallarına bağlı kalarak hızlı ve yaratıcı çözümler getirmekteyiz.
ULUSLARARASI İTİBAR
Uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve uzmanlar desteği ile hizmetler sunmaktayız.

Önder Ege Hukuk Bürosuna Hoşgeldiniz.

1995 yılında Avukat Önder Ege tarafından kurulan ve bu tarihten itibaren Tarsus ve Mersin’de faaliyet gösteren Önder Ege Hukuk Bürosu, daha sonra hukuki çalışmalarını İstanbul ve Türkiye genelinde yoğunlaştırmış olup, bir süreden beri İstanbul merkezli olarak çalışmalarına devam etmektedir. Büromuz, kurulduğu günden bu yana çeşitli alanlarda aktif faaliyet ve hizmetleriyle kazanmış olduğu tecrübe ve birikimleri ile müvekkillerine geniş kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Çalışma Alanlarımız

İDARE VE VERGİ HUKUKU
İdarenin ve vergi dairelerinin yapmış olduğu her türlü idari işlemlerin iptali davaları ile, tazminata ilişkin tam yargı davalarının takip edilmesi, idare ve vergi daireleri ile yapılacak olan uzlaşma görüşmelerinde müvekkillerin temsil edilmesi, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi başlıca konularımız arasındadır.
Daha Fazla Oku...
EŞYA HUKUKU
Her türlü gayrimenkul alım-satımı ve bunlara ilişkin sözleşmeler, gayrimenkullere ilişkin tapu ve iptal davaları, izale-i şüyu davaları, mübadillerin gayrimenkullere ilişkin haklarının takibi, vakfa ait gayrimenkullere ilişkin davalar, irtifak ve intifa haklarının tesisi ile ipotek tesisi ve bunlara ilişkin davaların takibi, yabancıların Türkiye’de mal edinmesi ve bunlara ilişkin hukuki işlemlerin takibi, yabancılar adına Türkiye'deki gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi, yabancılara gayrimenkul danışmanlığı hizmeti verilmesi gibi eşya hukuku kapsamında olan tüm uyuşmazlıkların çözümü büromuzun faaliyetlerindendir.
Daha Fazla Oku...
BORÇLAR HUKUKU
Özellikle ticaret hukuku kapsamı dışında kalan her türlü sözleşmeler ile bunlardan kaynaklanan tazminat talepleri, haksız fiil veya trafik kazalarından doğan talepler, alacak ve borç ilişkileri ile sorumluluk hukuku kapsamındaki tüm uyuşmazlıklara çözüm bulunması büromuzun başlıca ilgi alanlarındandır.
Daha Fazla Oku...
AİLE HUKUKU
Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, velayet ve vesayet davaları, vasi tayini, malvarlığı paylaşımı, aile hukukuna dayalı maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka talepleri, yabancı boşanma kararlarının Türk mahkemeleri tarafından tanınması veya tenfizi konularında hukuki hizmet vermek önemli çalışma konularımızdır.
Daha Fazla Oku...
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İcra müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi ile banka ve kredi kuruluşlarının ticari ve bireysel krediler ile kredi kartlarından doğan alacaklarının takibi ve tahsili gibi hizmetler sağlanmaktadır.
Daha Fazla Oku...
REKABET HUKUKU
-Şirketlerin rekabet kurallarına uyumu konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
-Şirketlerin rekabet kurumu önündeki işlemlerinin takip edilmesi
-Birleşme ve devralmaların rekabet hukukuna uyumluluğunun sağlanması
-Muafiyet ve menfi tespit müracaatları
-Rekabet ihlalinden doğan tazminat davaları
Diğer başlıca çalışma konularımızdandır.
Daha Fazla Oku...
TÜKETİCİ HUKUKU
Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması, müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgi verme, garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin tanzimi, abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları, bayilik ve distribütörlük ilişkileri, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ile uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tüketici lehine hakem heyetine başvurusu yapılması, tüketici mahkemesinde dava takibi, harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda tüketici mahkemelerinde dava takibi ve tüketici hakları hukuku kapsamına giren tüm konularda, Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri ve Yargıtay huzurunda dava açılması ve takibi başlıca faaliyet alanlarımızdandır.
Daha Fazla Oku...
CEZA HUKUKU
Mevzuatlar ve Anayasa çerçevesinde hak arama, mağduriyet karşısında suç duyurusunda bulunma, savunma hakkı, tutuklama, gözaltına alınma, ifade verme, ceza mahkemelerinde açılan davalarda temsil etme hizmetleri sağlamaktadır.
Daha Fazla Oku...
KAMULAŞTIRMA HUKUKU
Kamulaştırma kararlarının iptali davaları, kamulaştırma bedellerinin tescil ve tespiti davaları, kamulaştırmasız el atma ve ecri misil davaları, müdahalenin meni davası, kamulaştırma ile ilgili idare ile uzlaşma görüşmelerinde müvekkillerin temsili, tarımsal arazilerin kamulaştırma bedellerinin tespiti konusunda uzman görüşü raporu verilmesi, kamulaştırmadan kaynaklanan mülkiyet hakkının ihlali dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’ne, eğer netice alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmak ve Türkiye genelinde kamulaştırma ile ilgili her türlü uyuşmazlıklara çözüm aramak temel çalışma alanlarımızdandır.
Daha Fazla Oku...
ENERJİ HUKUKU
EPDK uygulama ve cezalarına karşı davaların açılması ve takibi, enerji kredi sözleşmelerinin ve enerji (tedarik, dağıtım, işletim vb.) sözleşmelerinin düzenlenmesi, enerji şirketlerinin EPDK kuralları ile uyumlu hale getirilmesi, enerji hukukuna ilişkin eğitim programlarının verilmesi, enerji şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının iç ve dış mevzuata uygun hale getirilmesi, yerli ve yabancı enerji şirketleri arasındaki ortaklık ve birleşmelerin gerçekleştirilmesi, enerji şirketlerine süreli veya süresiz yurtiçi veya yurtdışında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi başlıca çalışma konularımızdır.
Daha Fazla Oku...
MİRAS HUKUKU
Vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin tanınması veya iptali davaları, miras taksim sözleşmeleri ile her türlü ölüm bağlı sözleşmelerin düzenlenmesi, veraset ilamı belgesi çıkarılması, reddi miras davalarının takibi, miras hukukundan doğan tapu iptal ve tescil davaları ile her türlü tenkis talebi içeren davaların takibi, miras hisse oranları ile saklı payların hesaplanması konusunda danışmanlık hizmetleri, tereke tespiti ile miras şirketinin kurulmasına ilişkin dava ve taleplerin takibi gibi konularla ilgilenmekteyiz.
Daha Fazla Oku...
MÜLKİYET HUKUKU
Fikri haklardan doğan uyuşmazlıklar ile marka ve patent mevzuatı çerçevesindeki uyuşmazlıkların ve hukuki işlemlerin takibi ve fikri hakların ihlalinden doğan tazminat, ceza davaları ve diğer uyuşmazlıkların çözümü ve neticelendirilmesi başlıca faaliyet alanlarımızdandır.
Daha Fazla Oku...
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
Kredi sözleşmeleri, şirket ortaklıkları, birleşmeler ile satın almalara yönelik sözleşmeler, finansal kiralama, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması vb. hususlarda müvekkillere danışmanlık ve haklarını koruma doğrultusunda her türlü hukuki hizmet sunulmaktadır.
Daha Fazla Oku...
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Özellikle SSK’dan kaynaklı işçi hak ve alacaklarının takibi ve SGK kapsamındaki her türlü uyuşmazlığın çözümü ile iş kazasına bağlı maddi ve manevi tazminat davalarının neticelendirilmesi temel çalışma konularımızdır.
Daha Fazla Oku...
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU
Taşınmaz mülkiyeti kazanılması, tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, paraya çevrilmesi, intifa hakkı, şufa hakkı, geçit hakkı, iştira, şufa ve aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilaflar, kooperatif işlemleri, inşaat ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile inşaat şirketlerinin ulusal ve uluslar arası ihale ve taahhütlerden kaynaklanan tüm sorunlarının takibi ve çözümü konularında hizmet vermekteyiz.
Daha Fazla Oku...
Araştırma
Birikim
Güven
Memnuniyet